Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw privacy en persoonsgegevens?

Stichting Expertisecentrum Euthanasie (hierna te noemen: Expertisecentrum Euthanasie), gevestigd aan de Eisenhowerlaan 104, 2517 KL te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53895819, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals in deze privacyverklaring nader wordt beschreven. Expertisecentrum Euthanasie stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen.

In Nederland is in de Wet levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding geregeld onder welke voorwaarden euthanasie kan worden verleend. Expertisecentrum Euthanasie biedt hulp en zorg aan mensen met een euthanasieverzoek dat door de eigen behandelaar niet wordt of kan worden ingewilligd.

Expertisecentrum Euthanasie verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en voor zover van toepassing de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om te informeren over de wijze waarop door Expertisecentrum Euthanasie met persoonsgegevens en medische gegevens wordt omgegaan en is van toepassing op alle gegevens die worden verwerkt in het kader van de hulpverlening en de voor die hulpverlening noodzakelijke bedrijfsvoering. Wij maken een onderscheid in:

Klachten over het omgaan met uw gegevens

Indien u klachten, vragen, of andere opmerkingen heeft over de manier waarop Expertisecentrum Euthanasie met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Dat kan op de volgende wijze:

Mocht u er met Expertisecentrum Euthanasie niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Expertisecentrum Euthanasie gebruikt alleen functionele en analytische cookies voor het bijhouden van statistieken.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.