Scenfase

De SCEN-arts

SCEN staat voor Steun en Consultatie Euthanasie Nederland. Onder steun wordt verstaan het geven van informatie en advies over euthanasie en de procedure, juridische, ethische en communicatieve aspecten en de medisch-technische uitvoering. Het contact met de SCEN-arts is meestal eenmalig. Het is niet de bedoeling dat de SCEN-arts langdurige begeleiding geeft tijdens het proces voorafgaand aan de uitvoering van euthanasie.

Consultatie: SCEN-artsen zijn ook beschikbaar om als tweede arts een onafhankelijk advies aan de behandelend arts te geven bij een euthanasieverzoek. Deze formele consultatie is een wettelijk vereiste: de arts die voornemens is een euthanasie uit te voeren of hulp bij zelfdoding te verlenen, moet volgens de Euthanasiewet een tweede arts om een onafhankelijk advies vragen.

De SCEN-arts toetst of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. De SCEN-arts adviseert. U laat het oordeel zwaar wegen, maar bent niet verplicht om de mening van de SCEN-arts te volgen. Als u het advies van de door u geraadpleegde SCEN-arts niet volgt, moet u dit goed kunnen motiveren.

Belangrijke aandachtspunten in deze fase:

Overdracht
Zorg dat u de (telefonische) overdracht naar de SCEN-arts duidelijk motiveert. Zorg dat alle documenten overgedragen kunnen worden aan de SCEN-arts: persoonsgegevens, alle relevante specialistenbrieven, informatie uit het medisch journaal, de wilsverklaring indien aanwezig en zo mogelijk een gerichte samenvatting.

Informeer de patiënt
U legt de patiënt uit wat het belang is van het bezoek van de SCEN-arts. De SCEN-arts zal vragen om de patiënt onder vier ogen te spreken (meestal een deel van het gesprek, als bijvoorbeeld ook familie aanwezig is). Dit gebeurt regelmatig. Het belang hiervan is onder andere om de vrijwilligheid van de wens te toetsen; uitsluiten dat er sprake is van externe druk.

Complexe situaties
In complexe situaties, zoals bij dementie kan het nodig zijn dat de SCEN-arts de patiënt meerdere malen bezoekt. Aangezien bij dementie niet kan worden uitgegaan van een enkele momentopname, bezoekt een SCEN-arts een patiënt met dementie vaak meerdere malen om een helder en eerlijk advies te kunnen geven.

  • Raadplegen collega over deelaspect is geen formele consultatie als bedoeld in de wet;
  • Formele consultatie: SCEN-arts moet onafhankelijk zijn, ook schijn van niet-onafhankelijk vermijden;
  • Uitgangspunt is dat de SCEN-arts de patiënt ziet en spreekt. Als communicatie onmogelijk is, kan alleen ‘zien’ voldoende zijn;
  • Onder omstandigheden, met name vanwege tijdsverloop tussen advies van de SCEN-arts en het uitvoeren van de euthanasie, kan het nodig zijn opnieuw de SCEN-arts te raadplegen;
  • U neemt vóór de uitvoering kennis van het schriftelijk verslag van de SCEN-arts en laat diens oordeel zwaar wegen.

(bron: Euthanasiecode 2022)