Veelgestelde vragen

Hieronder hebben wij de meest voorkomende vragen op een rij gezet.

Kan iedereen zich bij Expertisecentrum Euthanasie aanmelden?

De eerste stap is uw eigen arts om euthanasie vragen. Pas als die niet aan uw wens kan voldoen, kunt u zich tot het expertisecentrum wenden. Expertisecentrum Euthanasie helpt alleen mensen die eerst bij hun behandelend arts een euthanasieverzoek hebben ingediend. Hebt u dat gedaan en kan of wil uw arts niet aan uw verzoek voldoen, dan kunt u via deze pagina een aanmeldingsformulier invullen of contact opnemen via 070 352 41 41 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur).

Moet er altijd een medische grondslag zijn voor euthanasie?

Voor euthanasie is een medische grondslag, lichamelijk of psychisch, noodzakelijk. Ook problemen die door ouderdom worden veroorzaakt en op zichzelf niet levensbedreigend zijn kunnen gezamenlijk een medische grondslag vormen. De zogenoemde ‘stapeling van ouderdomsaandoeningen’. We denken dan aan toenemende visusbeperkingen, gehoorklachten, motorische problemen en incontinentieklachten; medische aandoeningen die de kwaliteit van leven ernstig verminderen en waarvoor geen behandeling is. Vorig jaar ontving Expertisecentrum Euthanasie 380 verzoeken van patiënten met een opeenstapeling van ouderdomsaandoeningen.
Op basis van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) konden hiervan 115 verzoeken worden ingewilligd.

Hoe groot is mijn kans op euthanasie?

Afgelopen jaren is gebleken, dat Expertisecentrum Euthanasie ongeveer een derde van alle verzoeken kan inwilligen. Een derde moeten we afwijzen, omdat onze artsen met dit verzoek niet aan alle eisen van de wet kunnen voldoen. En nog eens een derde komt niet tot euthanasie, omdat de patiënt al overlijdt voordat het verzoek is onderzocht, niet meewerkt aan het opvragen van gegevens of het verzoek intrekt. Terminale kankerpatiënten zien hun verzoek vaker gehonoreerd dan psychiatrische patiënten en mensen met dementie.

Is een wilsverklaring voldoende voor euthanasie?

Een schriftelijke wilsverklaring kan in de plaats komen van een mondeling euthanasieverzoek. Maar een wilsverklaring is geen vrijbrief voor euthanasie. De wet stelt dat de arts die u euthanasie geeft tot de overtuiging moet zijn gekomen dat u ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, dat behandeling geen zin meer heeft en dat er geen redelijke alternatieven meer zijn. De arts moet daarnaast zeker weten dat het úw verzoek is – en dus niet van familie bijvoorbeeld. Euthanasie krijgen als je niet meer wilsbekwaam bent, ook als er een wilsverklaring is, is heel moeilijk. Heeft u de diagnose alzheimer en een euthanasiewens? Expertisecentrum Euthanasie adviseert om de wilsverklaring tijdig en regelmatig met de huisarts te bespreken en gezamenlijk op zoek te gaan naar het beste moment om de euthanasie te verlenen, waarbij het verzoek niet te vroeg wordt ingewilligd en zeker niet te laat. Is iemand eenmaal wilsonbekwaam dan wordt het voor een arts haast onmogelijk om het euthanasieverzoek in te willigen.

Wat kost het mij of mijn nabestaanden als ik euthanasie krijg bij Expertisecentrum Euthanasie?

Expertisecentrum Euthanasie heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt over vergoeding van de kosten. De kosten worden dus gedekt door uw zorgverzekering.

Kan ik bij Expertisecentrum Euthanasie overlijden?

Het team van Expertisecentrum Euthanasie komt voor het onderzoek naar u toe. Als blijkt dat u euthanasie kunt krijgen, verlenen zij u dat in uw eigen woonomgeving. Uit ervaring weten we dat vrijwel iedereen daar ook de voorkeur aan geeft.

Hoe loopt de procedure?

Op onze pagina U zoekt hulp vindt u informatie over de procedure.

Wat zijn de wettelijke criteria waaraan een arts moet voldoen?

De wet stelt dat de arts die u euthanasie geeft tot de overtuiging moet zijn gekomen dat u ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, dat behandeling geen zin meer heeft en dat er geen redelijke andere alternatieven meer zijn. De arts moet daarnaast zeker weten dat het úw verzoek is (en dus niet van familie bijvoorbeeld), dat het verzoek duurzaam is (dus niet in een opwelling gedaan) en dat u goed begrijpt wat de consequentie is van wat u vraagt. U moet wilsbekwaam zijn of een duidelijke wilsverklaring hebben. Ook in het geval van een wilsverklaring moet u voldoen aan alle wettelijke eisen.

Waar moet ik rekening mee houden?

Ook Expertisecentrum Euthanasie moet zich houden aan de wet. Dat betekent dat we medische gegevens opvragen en dat we nieuw medisch onderzoek doen om te bepalen of onze arts in uw situatie kan voldoen aan de eisen van de wet. Soms kan aanvullend onderzoek van een medisch specialist, een psychiater of geriater nodig zijn. De arts van Expertisecentrum Euthanasie raadpleegt daarnaast ook nog een onafhankelijk arts, de zogenoemde SCEN-arts, die zich over uw verzoek zal buigen.

Wat moet ik doen om euthanasie te krijgen bij Expertisecentrum Euthanasie?

De eerste stap is uw eigen arts om euthanasie vragen. Pas als die niet aan uw wens kan voldoen, kunt u zich tot ons wenden. Expertisecentrum Euthanasie helpt alleen mensen die eerst bij hun behandelend arts een euthanasieverzoek hebben ingediend. Hebt u dat gedaan en kan of wil uw arts niet aan uw verzoek voldoen, dan kunt u ons aanmeldingsformulier invullen of contact met ons opnemen.

Wat is het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding?

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) biedt twee mogelijkheden om een euthanasieverzoek in te vullen:
• Het toedienen van middelen via een injectie of per infuus (euthanasie);
• Het overhandigen van een glas met een drankje aan de hulpvrager die dit zelf inneemt (hulp bij zelfdoding).

Hulp bij zelfdoding wordt vaak gezien als de ultieme manier om de regie te behouden: de patiënt drinkt immers zelf het glas met dodelijke medicijnen leeg. In een aantal gevallen is de orale methode niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een patiënt niet kan slikken. Soms geeft het ambulante team de voorkeur aan euthanasie, vanwege het beter voorspelbare verloop van het overlijden.

Steeds minder patiënten kiezen voor de orale methode. Vijf jaar geleden bedroeg het percentage hulp bij zelfdoding zeventien procent; in 2019 nog maar vijf procent. Een aanzienlijk verschil.

Zijn er wachtlijsten bij Expertisecentrum Euthanasie?

Expertisecentrum Euthanasie wordt momenteel geconfronteerd met een ongekend hoog aantal aanmeldingen. Meer reguliere zorgverleners sturen hun patiënten door en ook het expertisecentrum heeft vanwege de coronapandemie een beperktere capaciteit. Patiënten die zich aanmelden met lichamelijke aandoeningen moeten rekening houden met een wachttijd van enkele weken tot maanden, afhankelijk van de beschikbaarheid van artsen en verpleegkundigen in de regio waar de hulpvrager woont. Voor patiënten met psychische aandoeningen bedraagt de wachttijd nog steeds zo’n twee jaar. Aanmeldingen die als urgent worden beoordeeld (dit betreft vaak patiënten die in een terminale fase zijn) proberen we binnen enkele dagen in behandeling te nemen, maar hoe pijnlijk dat ook is, ook dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van artsen en verpleegkundigen in de betreffende regio.

Moeten mijn kinderen het eens zijn met mijn verzoek?

Bij de beoordeling van een euthanasieverzoek is het van belang dat de arts (in geval van Expertisecentrum Euthanasie het team van arts en verpleegkundige) zorgvuldig te werk gaat. Het betrekken van naasten is onderdeel van deze zorgvuldigheid. Verplicht is dit echter niet, laat staan dat de kinderen het ermee eens moeten zijn.

U en uw arts moeten tot de overtuiging komen dat euthanasie de juiste oplossing voor uw situatie is. Tijdens de beoordeling van een euthanasieverzoek zal de arts doorgaans proberen uw kinderen erbij te betrekken. Als u geen toestemming geeft, mag de arts geen contact met de kinderen opnemen.

Heeft de aanpassing van de Euthanasiecode gevolgen voor de werkwijze van Expertisecentrum Euthanasie?

De Regionale Toetsingscommissies (RTE), die achteraf toetsten of de arts die de euthanasie heeft verleend aan de zorgvuldigheidseisen uit de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) heeft voldaan, hebben eind 2020 de Euthanasiecode aangepast. De aanpassingen hebben geen gevolgen voor de werkwijze van Expertisecentrum Euthanasie. De aanpassingen bevestigen de manier waarop artsen en verpleegkundigen van het expertisecentrum de Wtl al interpreteerden: het is mogelijk om mensen op basis van een schriftelijke wilsverklaring te helpen. De aanpassingen – geen verruimingen! – hebben betrekking op procedures en hebben geen gevolgen voor afgewezen euthanasieverzoeken. De wettelijke eisen voor euthanasie zijn onveranderd. De wilsverklaring is een ‘praatstuk’ dat in de plaats kan komen van de eerste zorgvuldigheidseis met betrekking tot een vrijwillig en weloverwogen verzoek.
Euthanasie bij gevorderde dementie is en blijft uitzonderlijk. Ons advies voor mensen met de diagnose dementie en een euthanasiewens: bespreek uw wilsverklaring tijdig met de huisarts, zodat u samen het moment van wilsonbekwaamheid voor kunt zijn.

Is palliatieve sedatie een alternatief voor euthanasie?

Palliatieve sedatie is het verlagen van het bewustzijn om het lijden te verlichten en valt onder normaal medisch handelen. Sedatie mag als de arts verwacht dat de levensverwachting van de patiënt niet langer is dan veertien dagen. Er is geen speciaal toetsingskader, zoals bij euthanasie. Als het nodig is, kan het snel worden ingezet; zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Voor euthanasie ligt dit anders. De arts moet ten minste één andere arts consulteren, verslagen voor de toetsingscommissie voorbereiden en de benodigde medicatie bestellen. Dit kost tijd. Vaak minstens enkele dagen. Soms is die tijd er niet en is de keuze voor palliatieve sedatie soms beter dan wachten op euthanasie.

Als een patiënt in aanmerking komt voor palliatieve sedatie maar tevens een euthanasiewens heeft, staat dit het tegemoet komen aan de euthanasiewens niet in de weg. In de Euthanasiewet staat dat euthanasie alleen mag als redelijke andere oplossingen ontbreken. Palliatieve sedatie is niet per definitie een redelijke andere oplossing, maar kan dat in sommige gevallen wél zijn: als het lijden zó groot is, dat niet op het regelen van euthanasie gewacht kan worden.

Kan ik het dossier van mijn moeder opvragen?

Alle informatie uit het medisch dossier van een patiënt valt onder het beroepsgeheim van de hulpverlener, ook na het overlijden van de patiënt. Expertisecentrum Euthanasie wordt met enige regelmaat benaderd door nabestaanden die het dossier van hun overleden familielid willen inzien. Voor inzage is echter toestemming van de patiënt vereist. Patiënten kunnen deze toestemming schriftelijk of mondeling doen; in beide gevallen maakt de machtiging deel uit van het medisch dossier. Zonder toestemming van de patiënt geeft het expertisecentrum geen inzage, ook niet na overlijden. De wet vereist dat medische dossiers minimaal twintig jaar worden bewaard.

Mijn moeder woont in Spanje; kan zij terecht bij het expertisecentrum?

Om te bepalen of een verzoek aan de wettelijke eisen voldoet, is gedegen onderzoek vereist. Dit onderzoek begint met het bestuderen van medische dossiers. Relevante medische informatie dient door uw moeder aan ons ter beschikking te worden gesteld in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans. Hierna moeten meerdere gesprekken met uw moeder plaatsvinden. Vanwege de aard van deze gesprekken is een goede beheersing van het Nederlands of Engels essentieel. Tijdens het onderzoek zal uw moeder zich in Nederland moeten vestigen, zodat onze ambulante teams haar kunnen bezoeken. Expertisecentrum Euthanasie heeft geen medische voorzieningen. Als uw moeder medische zorg of hulp nodig heeft, moet zij deze zelf regelen. Heeft uw moeder geen Nederlandse zorgverzekering? Dan zijn ook de kosten van de hulpverlening door het expertisecentrum voor haar rekening.

Overige vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Neem contact op met Expertisecentrum Euthanasie. We doen ons best uw vraag zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.