Vriend worden: uw steun is onmisbaar

De steun van de vrienden is onmisbaar voor Expertisecentrum Euthanasie. Uw bijdrage zorgt voor continuïteit, ontwikkeling en innovatie van de zorgverlening en de organisatie.

Ja, ik word vriend.

  Indien u een ander bedrag wenst kunt u dit hierboven bij 'Anders' invullen.
 • Ik machtig de Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie om bovengenoemd bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.
 • U vindt uw IBAN op uw rekeningafschrift of bij uw internetbankieren.
 • Privacywetgeving
  In verband met de nieuwe privacywetgeving is het noodzakelijk om uw toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw gegevens om u te kunnen informeren als Vriend van Expertisecentrum Euthanasie en om uw eventuele donaties te kunnen verwerken. Om dit te kunnen doen, maken wij gebruik van de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, machtiging en gedane donaties.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Waarom is uw steun onmisbaar?

De euthanasiezorg in Nederland wordt gefinancierd door zorgverzekeraars en is kosteloos voor patiënten. Het overige werk van Expertisecentrum Euthanasie, zoals begeleiding van (huis)artsen tijdens euthanasietrajecten en nascholingen voor artsen en verpleegkundigen, is alleen mogelijk door de steun van de vrienden.

U kunt stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie op verschillende manieren financieel ondersteunen:

 • Door het overmaken van een eenmalige bijdrage;
 • Door donateur te worden, waarbij u erin toestemt dat stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie een door u te bepalen bedrag per maand, kwartaal, halfjaar of jaar van uw rekening afschrijft;
 • Door een periodieke uitkering toe te zeggen die in een akte wordt vastgelegd;
 • Door Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie op te nemen in uw testament.

Voor de fiscale aspecten van de verschillende manieren van ondersteuning verwijzen wij u naar het kader op deze pagina.

Eenmalige bijdrage overmaken

U kunt een eenmalige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL36 TRIO 0391104845, ten name van Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag onder vermelding van “gift”.
U kunt ook via IDeal betalen.

Donateur worden

U kunt donateur worden door het formulier in te vullen en daarna elektronisch te verzenden. Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie schrijft dan het door u aangegeven bedrag telkens af volgens het door u aangegeven tijdvak.

Periodieke uitkering toezeggen

Deze vorm heeft voor u het voordeel van een maximale fiscale aftrek (zie het kader hieronder) terwijl de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (ten minste) 5 jaren is verzekerd van uw vaste bijdrage. Het toezeggen van een periodieke uitkering gebeurt via een onderhandse akte. In deze akte legt u zich vast om gedurende ten minste vijf jaren een uitkering aan stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie te doen. De betaling ervan is echter afhankelijk van het in leven zijn van een door u aan te wijzen persoon. Die persoon kunt uzelf zijn, uw partner of iemand anders. Als die persoon binnen de periode van ten minste vijf jaren overlijdt, is de periodieke uitkering niet langer verschuldigd. Het gaat dus in wezen om een lijfrente die u toezegt. Het bedrag moet qua omvang jaarlijks gelijk zijn, maar u kunt aangeven of u dat bedrag telkens in één keer wilt betalen of in bepaalde termijnen. Ook kunt u in de akte aangeven of u het bedrag zelf wenst over te maken of dat u ons machtigt het bedrag (in bepaalde termijnen) af te schrijven.

Het model van deze akte vindt u hieronder:
> Overeenkomst: Periodieke gift in geld

U vult de akte volledig in en u zendt het exemplaar ondertekend en van een datum voorzien naar:

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie
t.a.v. Madeleine van Kampen
Antwoordnummer 24602
2490 WB Den Haag
(een postzegel is niet nodig)

Dit kan ook per e-mail naar: vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl

U ontvangt het exemplaar retour, ondertekend door of namens de penningmeester. Wij houden een kopie voor onze eigen administratie.

Opnemen in uw testament

U kunt stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie ook opnemen in uw testament, hetzij als erfgenaam, hetzij als legataris. In het laatste geval kent u Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie een legaat in de vorm van een vast bedrag toe. Als u hier meer over wilt weten, bel dan met Sonja Kersten, Raad van Bestuur Expertisecentrum Euthanasie, tel. 070 3524141. Als u dit op prijs stelt, maken we voor u vrijblijvend en gratis een afspraak met onze testamentadviseur. Dit kan op kantoor van Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag of bij u thuis.

SEPA-machtiging

Als u donateur wordt of een periodieke machtiging toezegt, krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging met betrekking tot het verstrekken van een SEPA-machtiging. In deze bevestiging staat onder meer dat u hiermee stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie en uw bank toestemming geeft om bedragen af te schrijven van uw bankrekening.

Formeel moet stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie u voor iedere afschrijving persoonlijk een bericht sturen. Gezien de kosten daarvan houden we het op een algemene aankondiging in de nieuwsbrief die u ontvangt en hier op de website. Iedere maand rond de 25ste schrijven we uw bijdrage af. Afhankelijk van uw machtiging doen we dat maandelijks, eenmaal per kwartaal of eenmaal per jaar.

Wilt u uw bijdrage wijzigen? Bel met stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie: tel.  070 8912621. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u uw bijdrage ook via de bank terugboeken. Dit kan tot acht weken na de afschrijving. Uw bank kan u hierover verder informeren.

Fiscale aspecten

De Belastingdienst heeft stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Gevolg daarvan is dat stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie geen schenk- of erfbelasting, noch enige andere belasting, verschuldigd is over uw bijdragen aan stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie in welke vorm dan ook.

Ook voor u kan die Anbi-status van belang zijn, omdat u dan in de inkomstenbelasting mogelijkerwijs recht heeft op giftenaftrek voor uw eenmalige bijdrage of jaarlijkse donatie. Het totaal van uw bijdragen of donaties moet dan, opgeteld bij eventuele giften die u in dat jaar heeft gedaan aan andere Anbi’s of culturele instellingen, hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen en minimaal € 60. Dit noemen we ook wel de drempel. Het verzamelinkomen is uw totale belastbare inkomen in box 1, box 2 en box 3. Het meerdere is dan aftrekbaar, zij het gemaximeerd tot 10% van uw verzamelinkomen.

Als u een fiscale partner heeft moet u de giften van u en uw partner bij elkaar optellen en op dat bedrag 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen in mindering brengen. Als maximumaftrek geldt in dat geval 10% van het gezamenlijk verzamelinkomen.

In de situatie van de periodieke uitkering daarentegen heeft u zonder meer recht op aftrek ervan als gift, zonder dat sprake is van een drempel of een maximum. Een jaarlijkse periodieke uitkering van € 10 is aftrekbaar, maar een jaarlijkse periodieke uitkering van € 1.000 is dat net zo goed.

Bedragen die Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie uit uw nalatenschap ontvangt als erfgenaam of als legataris zijn voor u noch voor uw erfgenamen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een legaat komt echter wel in mindering op een nalatenschap, zodat uw erfgenamen in zoverre minder erfbelasting hoeven te betalen.

VvEE is Erkend door toezichthouder CBF


Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,2 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze link kunt u ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Als vriend ontvangt u uitnodigingen voor speciale vriendenbijeenkomsten met altijd actuele en interessante thema’s, zoals euthanasie bij dementie, bij stapeling van ouderdomsklachten of bij psychiatrische klachten.

Vanuit stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zorgen wij er op die manier voor dat uw kennis over euthanasie en levenseinde wordt versterkt.

Op de bijeenkomsten vertellen we u meer over wat we met uw steun zoal kunnen doen. We komen daar ook graag met u in contact. Klik hier voor een overzicht van alle data en locaties van de eerstvolgende vriendenbijeenkomsten.

Drie keer per jaar ontvangt u de nieuwsbrief Vrienden voor het leven, met het laatste nieuws en informatie over euthanasiezorg en ontwikkelingen van Expertisecentrum Euthanasie. Ook als geïnteresseerde kunt u de nieuwsbrief ontvangen. U geeft aan of u deze per e-mail of per post toegestuurd wilt krijgen. U kunt op deze pagina ook aangeven als u de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen.