Vriend worden: uw steun is onmisbaar

De steun van de vrienden is onmisbaar voor Expertisecentrum Euthanasie. Uw bijdrage zorgt voor continuïteit, ontwikkeling en innovatie van de zorgverlening en de organisatie.

De euthanasiezorg in Nederland wordt gefinancierd door zorgverzekeraars en is kosteloos voor patiënten. Het overige werk van Expertisecentrum Euthanasie, zoals begeleiding van (huis)artsen tijdens euthanasietrajecten en nascholingen voor artsen en verpleegkundigen, is alleen mogelijk door de steun van de vrienden.

Met de hulp van alle vrienden zorgt Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie ervoor dat:

 • Expertisecentrum Euthanasie de continuïteit van euthanasiezorg kan garanderen;
 • de onafhankelijkheid en slagvaardigheid van het expertisecentrum wordt ondersteund;
 • Expertisecentrum Euthanasie voortdurend kan werken aan maximale zorgvuldigheid;
 • de interne ontwikkeling van Expertisecentrum Euthanasie wordt ondersteund;
 • Expertisecentrum Euthanasie (huis)artsen kan begeleiden bij euthanasietrajecten, waardoor meer patiënten door hun eigen behandelaar kunnen worden geholpen;
 • Expertisecentrum Euthanasie nascholing voor (huis)artsen kan aanbieden;
 • Expertisecentrum Euthanasie wetenschappelijk onderzoek kan doen, eventueel samen met anderen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • Expertisecentrum Euthanasie zonodig haar artsen juridische bijstand kan bieden.

U kunt Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie op verschillende manieren financieel ondersteunen:

 • Door het overmaken van een eenmalige bijdrage;
 • Door donateur te worden, waarbij u erin toestemt dat Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie een door u te bepalen bedrag per maand, kwartaal, halfjaar of jaar van uw rekening afschrijft;
 • Door een periodieke uitkering toe te zeggen die in een akte wordt vastgelegd;
 • Door Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie op te nemen in uw testament.

Eenmalige bijdrage overmaken

U kunt een eenmalige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL36 TRIO 0391104845, ten name van Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag onder vermelding van “gift”.
U kunt ook via IDeal betalen.

Donateur worden

U kunt donateur worden door het formulier in te vullen en daarna elektronisch te verzenden. Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie schrijft dan het door u aangegeven bedrag telkens af volgens het door u aangegeven tijdvak.

Periodieke uitkering toezeggen

Het toezeggen van een periodieke uitkering gebeurt via een onderhandse akte. In deze akte legt u zich vast om gedurende ten minste vijf jaren een uitkering aan Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie te doen. De betaling ervan is echter afhankelijk van het in leven zijn van een door u aan te wijzen persoon. Die persoon kunt uzelf zijn, uw partner of iemand anders. Als die persoon binnen de periode van ten minste vijf jaren overlijdt, is de periodieke uitkering niet langer verschuldigd. Het gaat dus in wezen om een lijfrente die u toezegt. Het bedrag moet qua omvang jaarlijks gelijk zijn, maar u kunt aangeven of u dat bedrag telkens in één keer wilt betalen of in bepaalde termijnen.

Het model van deze akte vindt u onder deze link. U vult de akte volledig en in tweevoud in en u zendt beide exemplaren ondertekend en van een datum voorzien naar:

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie
T.a.v. Lobsang Jap-A-Joe
Antwoordnummer 24602
2490 WB Den Haag
(een postzegel is niet nodig)

U ontvangt één exemplaar retour, ondertekend door de penningmeester. Voor uw overboekingen vragen wij u tevens het formulier betalingsvolmacht in tweevoud in te vullen, te ondertekenen en één exemplaar mee te zenden met de akte. Wij schrijven dan op de door u aangegeven wijze uw bijdrage af van uw rekening.

Opnemen in uw testament

U kunt Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie ook opnemen in uw testament, hetzij als erfgenaam, hetzij als legataris. In het laatste geval kent u Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie een legaat in de vorm van een vast bedrag toe. Als u hier meer over wilt weten, bel dan met Steven Pleiter, Raad van Bestuur Expertisecentrum Euthanasie, tel. 070 3524141. Als u dit op prijs stelt, maken we voor u vrijblijvend en gratis een afspraak met onze testamentadviseur. Dit kan op kantoor van Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag of bij u thuis.

SEPA-machtiging

Als u donateur wordt of een periodieke machtiging toezegt, krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging met betrekking tot het verstrekken van een SEPA-machtiging. In deze bevestiging staat onder meer dat u hiermee Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie en uw bank toestemming geeft om bedragen af te schrijven van uw bankrekening.

Formeel moet Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie u voor iedere afschrijving persoonlijk een bericht sturen. Gezien de kosten daarvan houden we het op een algemene aankondiging in de nieuwsbrief die u ontvangt en hier op de website. Iedere maand rond de 25ste schrijven we uw bijdrage af. Afhankelijk van uw machtiging doen we dat maandelijks, eenmaal per kwartaal of eenmaal per jaar.

Wilt u uw bijdrage wijzigen? Bel met Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie: tel.  070 8912621. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u uw bijdrage ook via de bank terugboeken. Dit kan tot acht weken na de afschrijving. Uw bank kan u hierover verder informeren.

Fiscale aspecten

De Belastingdienst heeft Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Gevolg daarvan is dat Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie geen schenk- of erfbelasting, noch enige andere belasting, verschuldigd is over uw bijdragen aan Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie in welke vorm dan ook.

Ook voor u kan die Anbi-status van belang zijn, omdat u dan in de inkomstenbelasting mogelijkerwijs recht heeft op giftenaftrek voor uw eenmalige bijdrage of jaarlijkse donatie. Het totaal van uw bijdragen of donaties moet dan, opgeteld bij eventuele giften die u in dat jaar heeft gedaan aan andere Anbi’s of culturele instellingen, hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen en minimaal € 60. Dit noemen we ook wel de drempel. Het verzamelinkomen is uw totale belastbare inkomen in box 1, box 2 en box 3. Het meerdere is dan aftrekbaar, zij het gemaximeerd tot 10% van uw verzamelinkomen.

Als u een fiscale partner heeft moet u de giften van u en uw partner bij elkaar optellen en op dat bedrag 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen in mindering brengen. Als maximumaftrek geldt in dat geval 10% van het gezamenlijk verzamelinkomen.

In de situatie van de periodieke uitkering daarentegen heeft u zonder meer recht op aftrek ervan als gift, zonder dat sprake is van een drempel of een maximum. Een jaarlijkse periodieke uitkering van € 10 is aftrekbaar, maar een jaarlijkse periodieke uitkering van € 1.000 is dat net zo goed.

Bedragen die Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie uit uw nalatenschap ontvangt als erfgenaam of als legataris zijn voor u noch voor uw erfgenamen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een legaat komt echter wel in mindering op een nalatenschap, zodat uw erfgenamen in zoverre minder erfbelasting hoeven te betalen.