Waarom en hoe steunen?

Omdat met uw steun en die van duizenden andere vrienden Expertisecentrum Euthanasie zich honderd procent kan inzetten om de euthanasiezorg in Nederland te verbeteren.

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie maakt diverse diensten volledig mogelijk. Bijvoorbeeld nascholing aan (huis)artsen en de inzet van consulenten euthanasie die artsen kosteloos ondersteunen bij euthanasieverzoeken van hun patiënten. Ook kan het expertisecentrum door middel van donaties inhoudelijk en financieel bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat nodig is om het belang van onze gezamenlijke missie te onderbouwen.

U kunt de werkzaamheden van het expertisecentrum steunen door te doneren, via een periodieke schenking of door ons op te nemen in uw testament.

Lees hieronder meer over wat we doen met de bijdragen van onze vrienden en hoe u ons kunt steunen.

Wat doen wij met de bijdragen van onze vrienden?

Consulenten euthanasie

De consulenten euthanasie ondersteunen (huis)artsen. Zij beantwoorden vragen, geven informatie of begeleiden de arts tijdens het euthanasietraject. Artsen hebben soms weinig ervaring of vinden bepaalde hulpvragen te complex. Ze kunnen dan advies en ondersteuning vragen van een consulent van Expertisecentrum Euthanasie. Hierdoor kan een euthanasieverzoek binnen de vaste behandelrelatie van arts en patiënt blijven en voelen artsen zich gesterkt om het euthanasietraject een volgende keer zelfstandig op te pakken. De vrienden financieren deze dienst.

Lees hier over de ervaring van huisarts Marit Van der Giessen, die een consulent euthanasie raadpleegde.

Nascholing euthanasie

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie maakt het mogelijk dat het expertisecentrum nascholing biedt aan artsen en verpleegkundigen. De scholing biedt voldoende inzicht en praktijkkennis voor een arts om hierna reguliere euthanasievragen aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren.Verpleegkundigen mogen euthanasie niet zelf uitvoeren, maar spelen een belangrijke rol in het signaleren van euthanasievragen.

Lees hier over de ervaring van waarnemend huisarts Milo Warmerdam, die de nascholing ‘Euthanasie in de praktijk’ volgde.

Wetenschappelijk onderzoek

Expertisecentrum Euthanasie beschikt over unieke kennis en data. Daarom wordt er vaak gevraagd bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Uitgangspunten voor medewerking zijn het vergroten van expertise op het gebied van euthanasiezorg, een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en de kennis over euthanasie in het land versterken. De vrienden hebben onder andere financieel bijgedragen aan een dossieronderzoek naar euthanasietrajecten van mensen met psychiatrische problematiek. En ook aan een onderzoek over rouwverwerking na zelfdoding in vergelijking met rouwverwerking na euthanasie bij psychisch lijden.

Lees hier over de uitkomst van het onderzoek naar ‘Rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen’ van bijzonder hoogleraar Geert Smid.

Relatiebeheerders
De vrienden dragen bij aan de inzet van een relatiebeheerder GGZ (psychiaters) en een relatiebeheerder eerstelijnszorg (huisartsen). De relatiebeheerders informeren huisartsen en psychiaters over de diensten van Expertisecentrum Euthanasie. Met als uiteindelijke doel dat meer professionals een euthanasieverzoek van hun patiënt zelf kunnen en willen onderzoeken. Lees hier het interview met Wilma Drager-Visee over haar werk als relatiebeheerder GGZ.

Deskundigheidsbevordering 
De vrienden financieren de deskundigheidsbevordering binnen het expertisecentrum. Om de kwaliteit van de euthanasiezorg aan de patiënten van Expertisecentrum Euthanasie te waarborgen, wordt er geïnvesteerd in de expertise van eigen medewerkers door scholing van nieuwe artsen en verpleegkundigen, studiedagen en intervisiebijeenkomsten.

Hoe kunt u ons steunen?

Doneren

U kunt ons steunen door een machtiging af te geven voor een eenmalige of terugkerende donatie.

Vriend worden

Schenken met belastingvoordeel

U kunt ons steunen door middel van een periodieke schenking. Deze schenking is aftrekbaar van de belasting en wij zijn erg dankbaar dat we voor langere tijd op uw steun kunnen rekenen.

Periodiek schenken

Nalaten

U kunt ons steunen door ons op te nemen in uw testament. Ook in de toekomst zal Expertisecentrum Euthanasie afhankelijk zijn van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. Door aan ons na te laten kunt u deze toekomst veilig stellen.

Nalaten

FISCALE ASPECTEN

De Belastingdienst heeft Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Gevolg daarvan is dat Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie geen schenk- of erfbelasting, noch enige andere belasting, verschuldigd is over uw bijdragen aan Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie in welke vorm dan ook.

Doneren
Ook voor u kan die Anbi-status van belang zijn, omdat u dan in de inkomstenbelasting mogelijkerwijs recht heeft op giftenaftrek voor uw eenmalige bijdrage of jaarlijkse donatie. Het totaal van uw bijdragen of donaties moet dan, opgeteld bij eventuele giften die u in dat jaar heeft gedaan aan andere Anbi’s of culturele instellingen, hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen en minimaal € 60. Dit noemen we ook wel de drempel. Het verzamelinkomen is uw totale belastbare inkomen in box 1, box 2 en box 3. Het meerdere is dan aftrekbaar, zij het gemaximeerd tot 10% van uw verzamelinkomen.

Als u een fiscale partner heeft moet u de giften van u en uw partner bij elkaar optellen en op dat bedrag 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen in mindering brengen. Als maximumaftrek geldt in dat geval 10% van het gezamenlijk verzamelinkomen.

Periodieke schenking
In de situatie van de periodieke uitkering daarentegen heeft u zonder meer recht op aftrek ervan als gift, zonder dat sprake is van een drempel. Een jaarlijkse periodieke uitkering van € 1.000 is aftrekbaar, maar een jaarlijkse periodieke uitkering van € 50 is dat net zo goed. Wel geldt er (sinds 2023) een maximumbedrag voor het totaal van uw periodieke giften van € 250.000 per jaar.

Nalaten
Bedragen die Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie uit uw nalatenschap ontvangt als erfgenaam of als legataris zijn voor u noch voor uw erfgenamen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een legaat komt echter wel in mindering op een nalatenschap, zodat uw erfgenamen in zoverre minder erfbelasting hoeven te betalen.