X

Klachtenregeling Expertisecentrum Euthanasie

Als u niet tevreden bent over de nascholing van het Expertisecentrum Euthanasie dan kunt u een klacht indienen. Dit kan per e-mail of per brief. Klachten zullen zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken - worden behandeld. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld door de complexiteit van het dossier, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Binnen de Levenseindekliniek is er één functionaris (Petra Nijs) die toeziet op de naleving van de klachtenprocedure.
Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld, bewaard.

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. In dat geval zal een derde partij ingeschakeld worden. De stichting Levenseindekliniek heeft een overeenkomst met DOKh als onafhankelijk klachtenbemiddelaar. Het uitsluitsel van DOKh is bindend.

U kunt uw reactie onder vermelding van "klacht" sturen naar:

klachten@levenseindekliniek.nl


of

Stichting Levenseindekliniek
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 13480
2501 EL  Den Haag