Vacature: Bestuurslid stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie

Eind 2023 treedt Pieter Swildens, voorzitter van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie, af vanwege het verstrijken van zijn tweede termijn. Hij is dan acht jaar onze voorzitter geweest. Swildens wordt opgevolgd door een van de huidige bestuursleden. Daarom zoeken we een nieuwe collega, een algemeen bestuurslid, die begin 2024 kan starten.

Waarom is de vriendenstichting zo belangrijk voor Expertisecentrum Euthanasie?

Expertisecentrum Euthanasie biedt een vangnet voor mensen die met hun vraag om euthanasie niet bij hun eigen arts terecht kunnen. Het expertisecentrum is in 2012 opgericht op initiatief van de NVVE. Een grote groep ‘vrienden’ zorgde voor het benodigde startkapitaal en tot 2017 werden ook de kosten van de zorgverlening deels door donaties van vrienden gefinancierd. Sinds 2017 wordt de euthanasiezorg door de zorgverzekeraars vergoed.

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek) is in 2016 opgericht en biedt het expertisecentrum een financieel vangnet en financiert projecten die zorgverzekeraars niet vergoeden, zoals de consulenten euthanasie, bij wie behandelaren voor advies en begeleiding terecht kunnen. De stichting maakt ook scholing van artsen (zowel intern als extern) en wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Er is een nauwe relatie tussen EE en de vriendenstichting EE.

Wat doet het bestuur?

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie wordt aangestuurd door een bestuur van vijf personen. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen, buiten een reiskostenvergoeding, geen financiële vergoeding.

Het bestuur vergadert vier à vijfmaal per jaar met de bestuurder van EE. Deze vergaderingen vinden in principe plaats in Den Haag op dinsdag. Daarnaast is er regelmatig tussentijds contact. Samen met de bestuurder van EE organiseert het bestuur jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor de vrienden. Ook wordt 3x per jaar een nieuwsbrief uitgebracht. Het bestuur wordt ondersteund door medewerkers van EE (algemeen secretaris, afdeling financiën, planning en control, afdeling communicatie en samenwerking).

Voldoet u aan het profiel?

Het is van belang dat een bestuurslid aantoonbaar verbondenheid met EE en met het gedachtegoed van EE voelt. Onder meer door zelf ook vriend te zijn. Ook moet een bestuurslid beschikken over competenties die bijdragen aan het bestuur en de stichting:

 • Denkt op strategisch niveau
 • Heeft relevante opleiding en (werk)ervaring
 • Is maatschappelijk betrokken, met name als het gaat over een waardig levenseinde en euthanasie
 • Bepaalt samen met de andere leden het door het bestuur gevormde beleid
 • Kan een onderbouwde mening in het bestuur inbrengen
 • Staat open voor andere meningen en kan samenwerken
 • Is digitaal vaardig
 • Heeft goede contactuele vaardigheden
 • Heeft voldoende tijd en ruimte om actief aan het bestuur deel te nemen en eigen taken uit te voeren
 • Vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid
 • Is bereid actief deel te nemen aan de vriendenbijeenkomsten

Hoe verder als u zich hebt aangemeld?

De eerste gesprekken zijn in het najaar. De twee of drie kandidaten die het best in het team zouden kunnen passen maken kennis met het gehele bestuur. Aansluitend maakt het bestuur de definitieve keuze. Het nieuwe bestuurslid start begin 2024.

Hoe kunt u zich kandidaat stellen?

Door vóór 15 oktober 2023 een beknopt cv en uw motivatie te sturen aan de secretaris van Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie, Trudy van den Berg: vrienden-ee@venberg.nl