Dankzij uw hulp kunnen we deze projecten realiseren

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (VvEE) staat garant voor de continuïteit van het expertisecentrum. “We zijn een vangnet in moeilijke tijden”, zegt bestuurslid Trudy van den Berg. “Door de patiëntenstop gedurende de zwaarste corona-maanden bleek dat ook daadwerkelijk hard nodig.

”Maar de vrienden doen meer, zoals het financieren van projecten van Expertisecentrum Euthanasie die niet door de zorgverzekeraars worden vergoed. “Uw steun is onmisbaar en we kunnen nog veel meer vrienden gebruiken. Mocht u vrienden, familieleden of buren hebben, waarvan u denkt dat zij het werk van Expertisecentrum Euthanasie ook een warm hart toedragen, geef hen dan alstublieft de bon in deze nieuwsbrief.”

Consulenten euthanasie
De consulenten euthanasie van het expertisecentrum begeleiden (huis) artsen bij de uitvoering van euthanasie. Artsen hebben soms nog weinig ervaring of vinden bepaalde hulpvragen te complex. Ze kunnen dan het centrum om begeleiding vragen. Zo draagt Expertisecentrum Euthanasie kennis over aan artsen zodat die de volgende keer een euthanasieverzoek zelf kunnen oppakken.

Artsen weten de consulenten van Expertisecentrum Euthanasie steeds beter te vinden en dat gaat, ondanks corona, gewoon door. Meer dan 200 artsen vroegen de eerste helft van 2020 begeleiding. Opvallend en verheugend is een groeiende vraag van psychiaters. De consulenten worden door de vrienden betaald.

Scholing
Scholing door Expertisecentrum Euthanasie aan artsen is dit jaar door corona heel lastig. De scholing wordt door artsen heel goed gewaardeerd, maar het aantal deelnemers is dit jaar maar klein. Positief is wel dat er goed overleg is met de koepelorganisaties van (huis)artsen. Met hen wordt gekeken of scholing door Expertisecentrum Euthanasie via die organisaties kan lopen. Zo bereiken we meer artsen. Ook wordt een plan ontwikkeld om verpleegkundigen beter te betrekken. Verpleegkundigen mogen euthanasie niet zelf uitvoeren, maar spelen een belangrijke rol in het signaleren van euthanasievragen.

Wetenschappelijk onderzoek
Expertisecentrum Euthanasie beschikt over unieke kennis en data. Daarom wordt het expertisecentrum vaak gevraagd om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Om dit in goede banen te leiden is er een coördinator wetenschappelijk onderzoek aangesteld. Onderstaande onderzoeken zijn mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie:

Dossieronderzoek psychiatrie
Een dossieronderzoek naar euthanasietrajecten van mensen met psychiatrische problematiek is uitgevoerd samen met het ministerie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en recent gepubliceerd. Wij schetsen in de volgende nieuwsbrief een beeld van wat in dit onderzoek naar voren is gekomen.

Rouw
Er loopt een onderzoek naar rouw van nabestaanden bij het verlies van een dierbare met psychiatrische problemen na euthanasie of na zelfdoding. Dit onderzoek is, zoals u zich kunt voorstellen, voor betrokken nabestaanden emotioneel heel moeilijk. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2021 afgerond.

Afgewezen hulpvragen
In het onderzoek naar afgewezen hulpvragen zijn betrokkenen die mee wilden werken een jaar lang gevolgd. Dit onderzoek is klaar maar moet nog worden gepubliceerd. Pas na publicatie mogen wij de resultaten met u delen. Dat zullen wij in een van de volgende nieuwsbrieven doen. Uit het onderzoek is de vraag naar voren gekomen waarom artsen verwijzen naar Expertisecentrum Euthanasie en niet zelf een euthanasievraag oppakken. Deze vraag wordt in het kader van een promotieonderzoek uitgezocht en wordt niet door de vrienden betaald.

Expertisecentrum Euthanasie is er vooral voor de uitvoering van euthanasiezorg, maar wil haar expertise ook graag delen. Om goed om te gaan met de toenemende vraag naar medewerking aan wetenschappelijk onderzoek wordt momenteel een beleidsplan opgesteld. Uitgangspunten voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek zijn het vergroten van expertise op het gebied van euthanasiezorg, een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en de kennis over euthanasie in het land versterken. Expertisecentrum Euthanasie blijft eigenaar van alle gegevens.

Deskundigheidsbevordering
De vrienden betalen de deskundigheidsbevordering van medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie. Scholing voor nieuwe artsen en verpleegkundigen, studiedagen voor alle medewerkers en intervisiebijeenkomsten om ervaringen te delen en de vinger aan de pols te houden. Het is belangrijk dat de missie van Expertisecentrum Euthanasie door alle medewerkers wordt gedeeld. Door corona hebben de scholingsactiviteiten dit jaar tot nu toe op een laag pitje gestaan. Inmiddels worden ze - soms op alternatieve manieren – weer opgepakt. In oktober is er een starttraining voor nieuwe artsen en verpleegkundigen.

Relatiebeheerder GGZ
Expertisecentrum Euthanasie krijgt veel hulpvragen van mensen met psychiatrische problemen en heeft te weinig psychiaters. Werving van meer psychiaters voor het expertisecentrum is actief opgepakt. Daarnaast is in de vriendenbegroting een relatiebeheerder GGZ opgenomen die actief instellingen in de geestelijke gezondheidszorg gaat benaderen voor scholing en samenwerking, zodat hulpvragen meer en beter door psychiaters zelf kunnen worden opgepakt.

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie financiert projecten van het expertisecentrum die niet door de zorgverzekeraars worden vergoed.