Lid raad van toezicht, portefeuille kwaliteit en veiligheid

In Nederland is euthanasie bij Wet geregeld. Expertisecentrum Euthanasie wil op een zorgvuldige en zorgzame wijze een bijdrage leveren aan de praktijk van de Euthanasiewet. Wij vinden dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt én een euthanasieverzoek heeft, recht heeft op een zorgvuldig onderzoek naar deze euthanasiewens. Bij voorkeur vindt dit onderzoek plaats door de behandelend arts, zo nodig met onze hulp. Als dat niet kan, biedt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Altijd binnen de kaders van de wet, altijd zorgvuldig & zorgzaam.

Expertisecentrum Euthanasie werkt met ambulante teams van artsen en verpleegkundigen. Zij staan, indien gewenst, behandelend artsen met raad en daad bij als zij vragen hebben over de euthanasiewens van een patiënt.
Als een patiënt direct bij Expertisecentrum Euthanasie is aangemeld, onderzoekt één van onze ambulante teams de hulpvraag van de patiënt zelf. Het onderzoek en de eventuele uitvoering van de euthanasie vindt zoveel mogelijk bij de patiënt thuis plaats.

Onze ambulante teams zijn in heel Nederland werkzaam; zij werken vanuit huis in de regio waar zij zelf woonachtig zijn. Inmiddels zetten circa 70 ambulant artsen en 70 ambulant verpleegkundigen zich op parttime basis in voor het werk van Expertisecentrum Euthanasie. Deze teams worden ondersteund door een bureau in Den Haag waar circa 30 medewerkers het organisatiebeleid uitvoeren en ervoor zorgen dat de ambulante teams hun werk goed kunnen doen.

De vacature

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van één van onze leden van de raad van toezicht, zijn wij op zoek naar een:

Lid raad van toezicht, portefeuille kwaliteit en veiligheid

De raad van toezicht (RvT)

De RvT van Expertisecentrum Euthanasie is verantwoordelijk voor een goede samenwerking met en toezicht op de (éénhoofdige) raad van bestuur (hierna: de bestuurder). De RvT toetst of de bestuurder in haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in haar maatschappelijke doelstelling: het realiseren van goede zorg die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. De RvT toetst eveneens of de bestuurder daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokkenen.

In het bijzonder ziet de RvT er ook op toe dat het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De ijkpunten die daarbij horen zijn o.a. de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief jaarrekening en het jaarverslag) en de reglementen voor de raad van toezicht en de raad van bestuur. De RvT hanteert een breed gedragen toezichtvisie. Naast het houden van toezicht fungeert de RvT ook als werkgever, klankbord en adviseur van de bestuurder. De RvT vergadert minimaal zes keer per jaar. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen éénmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.

Samenstelling

De RvT bestaat uit vijf personen: de voorzitter en vier leden brengen ieder hun eigen expertise mee ten behoeve van de toegewezen portefeuille. Met deze multidisciplinaire samenstelling kan worden teruggevallen op brede kennis, ervaring en affiniteit met  zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige thema’s.

Wie zoeken wij?

De kandidaat die wij zoeken staat achter de missie en visie van Expertisecentrum Euthanasie en herkent zich in onze visie op toezicht. U bent van nature zorgvuldig en zorgzaam, gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht en u hebt een open stijl van communiceren. Om een nauwe binding met de organisatie en haar medewerkers te waarborgen neemt u deel aan de interne studiedagen en borrels (vier bijeenkomsten per jaar in totaal).

Algemene kenmerken van de leden RvT

  • De leden zijn zich bewust van de complexiteit van de organisatie en het maatschappelijk werkveld. Zij hebben oog voor de spanning tussen individuele behoeftes en de mogelijkheden die de organisatie heeft binnen de vigerende wet- en regelgeving.
  • De leden zijn lid van de NVTZ en zijn bereid om hun deskundigheid op peil te houden;
  • Hebben voldoende tijd om de toezichthoudende functie naar behoren uit te voeren;
  • Hebben ervaring en/of affiniteit met raad van toezichtwerk.

Naast de algemene RvT-werkzaamheden zoals hierboven beschreven, bent u deskundig op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

  • Het lid heeft inhoudelijke kennis van, nieuwsgierigheid naar en betrokkenheid bij de ontwikkelingen binnen de euthanasiezorg;
  • Vanuit zijn/haar praktijkervaring bewaakt het lid het perspectief van ‘de organisatie’ en in het bijzonder van de hulpvragers, naasten en zorgprofessionals;
  • Idealiter brengt dit lid ook kennis en visie met betrekking tot deskundigheidsbevordering;
  • Het lid beschikt over een relevant netwerk in de zorg.

Belangrijk om te weten

Het betreft een onbezoldigde parttime functie. Onkosten worden vergoed.

Procedure

Heeft u belangstelling voor deze belangrijke rol, dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV vóór 15 januari 2023. U kunt uw brief en CV per e-mail sturen naar werken@expertisecentrumeuthanasie.nl onder vermelding van “sollicitatie lid raad van bestuur”. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Schreuder (voorzitter RvT) telefoonnummer: 070 352 41 41.