Privacyverklaring werkenden

Gebruik van uw gegevens

In de relatie werkende (in ruime zin) – werkgeversrelatie is het logisch dat gegevens worden verwerkt. U kunt er vanop aan dat Expertisecentrum Euthanasie zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Wanneer u solliciteert, hanteert Expertisecentrum Euthanasie de NVP-sollicitatiecode. Deze code stelt eisen aan de wijze waarop wordt omgegaan met privacy. Als u in dienst komt, verwerkt Expertisecentrum Euthanasie uw gegevens op grond van de arbeidsovereenkomst.

Als u niet in dienst komt, worden in principe uw gegevens binnen vier weken vernietigd, tenzij anders overeen is gekomen. Als Expertisecentrum Euthanasie uw gegevens in portefeuille wil houden, moet u hier toestemming voor geven.

Expertisecentrum Euthanasie verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het (eventuele) arbeidscontract. Dat wil zeggen dat gegevens worden verwerkt voor patiëntenzorg, administratie, pensioenen, ziekmeldingen, loonbelasting en alle overige zaken die noodzakelijk zijn in de relatie werkende-werkgever. Wij beveiligen uw gegevens tegen inbreuk door derden. Wij vragen niet meer gegevens op dan de gegevens die we nodig hebben voor bovenstaande doelen.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen of aanpassen zodat ze niet meer tot u herleidbaar zijn.

Wij wisselen gegevens uit met anderen, zoals de Belastingdienst, ARBO-dienst, de pensioenverzekeraar, verzekeraars. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening en maken gebruik van een administratiekantoor. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Deze afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat zo nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.