Privacyverklaring patiënten

Gebruik van uw gegevens

Met uw aanmelding sluit u een (behandelings)overeenkomst met Stichting Expertisecentrum Euthanasie (hierna te noemen: Expertisecentrum Euthanasie).

Expertisecentrum Euthanasie verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw aanmelding en voor diverse doelen. Deze doelen worden hieronder genoemd. Indien Expertisecentrum Euthanasie uw gegevens gebruikt voor andere dan de hier genoemde doelen, dan wordt daarvoor vooraf uw toestemming gevraagd.

Goede zorg en hulpverlening

Om goede zorg en hulpverlening te kunnen bieden, legt Euthanasiecentrum Euthanasie uw contact- en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) voor zover van toepassing. Uw gegevens worden door ons verkregen omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast ontvangen wij uw gegevens via derden, zoals uw behandelaar(s). Wij hebben deze gegevens nodig om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen.

In het kader van uw aanmelding en om een goede beoordeling van uw euthanasieverzoek te kunnen maken, heeft Expertisecentrum Euthanasie medische gegevens van u nodig. Hiervoor moeten wij contact kunnen opnemen met uw behandelaar(s). Wij wisselen uw medische gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen en apotheken. Dit doen wij uitsluitend via beveiligde systemen en alleen voorzover noodzakelijk voor een goede zorg en hulpverlening. U heeft ons bij aanmelding door middel van een ondertekende machtiging toestemming gegeven uw medische gegevens uit te wisselen met nader genoemde behandelaar(s). Zonder een ondertekende machtiging kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

De medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie zijn gebonden aan geheimhouding en raadplegen uw gegevens alleen indien en voorzover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Dat betekent ook dat wij geen gegevens over u mogen verstrekken aan derden zonder uw toestemming, ook als deze persoon bijvoorbeeld een familielid van u is. De uitzonderingen op deze regel zijn:

  • voorzover dit noodzakelijk is voor een zorgvuldige behandeling van uw aanmelding; bij aanmelding geeft u Expertisecentrum Euthanasie hiervoor toestemming via een schriftelijke machtiging, zoals hierboven beschreven;
  • uw gegevens worden opgevraagd door uw wettelijke vertegenwoordiger, zoals een curator of mentor, die door de rechter is aangewezen;
  • u heeft iemand schriftelijk gemachtigd om uw belangen te behartigen en uw gegevens op te vragen, zoals een partner, familielid of vriend(in); wij vragen u in dat geval een kopie van deze schriftelijke volmacht bij de aanmelding mee te sturen;
  • uw geanonimiseerde gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, indien u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt; bij onderzoek en onderwijs waarbij uw gegevens wel herleidbaar zijn tot u als persoon, wordt vooraf uw toestemming gevraagd;
  • wij wisselen voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens uit met organisaties of personen die voor ons werkzaamheden verrichten of waar wij mee samenwerken, zoals ICT-leveranciers voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening of ingeschakelde ZZP’ers. Deze organisaties en personen hebben wij zorgvuldig geselecterd en er worden met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Deze afspraken zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

De situatie kan zich voordoen, dat u een andere persoon wilt aanwijzen voor het afstemmen van praktische zaken rond uw aanmelding, zoals over de status van uw aanmelding of voor het maken van afspraken. Bij aanmelding kunt u dit op het aanmeldingsformulier (vraag 18) aangeven. Indien geen contactpersoon wordt ingevuld, dan kan het contact van Expertisecentrum Euthanasie over uw aanmelding uitsluitend met uzelf als hulpvrager plaatsvinden.

Financiële administratie

Voor een correcte administratieve afhandeling van uw aanmelding wordt een beperkt aantal gegevens uit uw dossier gebruikt. Wij gebruiken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor onze (financiële) administratie en de afwikkeling van uw hulpvraag met de zorgverzekeraar.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Uw gegevens kunnen anoniem worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. De doelstellingen van het onderzoek of onderwijs, zullen altijd in het verlengde liggen van de missie en doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie. Volgens de huidige wettelijke bepalingen hoeven wij voor het geanonimiseerde gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, uw toestemming niet te vragen, maar u kunt hiertegen wel bezwaar maken. U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken door middel van een verklaring van bezwaar: formulier verklaring van bezwaar. Bij onderzoek of onderwijs waarbij uw gegevens wel herleidbaar zijn tot u als persoon, zal altijd vooraf uw toestemming worden gevraagd.

Kwaliteit, klachten, incidenten en calamiteiten

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om onze interne (zorg)processen te verbeteren. Indien gegevens voor kwaliteitsonderzoek worden gebruikt, worden deze uitsluitend anoniem verwerkt.

Voor de registratie en behandeling van een klacht, incident of calamiteit kan het noodzakelijk zijn om gebruik te maken van gegevens uit uw medisch dossier.

ICT

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor de installatie, het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt oer geheimhouding en beveiliging. Deze afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten. Wij stellen alles in het werk om uw gegevens tegen inbreuk van derden te beveiligen. Wanneer het, ondanks de maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat zo nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage in uw dossier

Het dossier dat wij van u aanleggen, is eigendom van Expertisecentrum Euthanasie. U heeft recht op inzage in uw medische dossier. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Anderen, ook uw familieleden, hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Dat betekent dat uw nabestaanden in principe geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dat kan alleen met uw (veronderstelde) toestemming, of als sprake is van zwaarwegende belangen. Indien u zeker wilt zijn dat een vertegenwoordiger na uw overlijden uw dossier kan inzien, dient u ons hiervoor bij leven een schriftelijke volmacht te verstrekken.

Bewaren van uw dossier

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van goede zorg en hulpverlening en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen of aanpassen zodat ze niet meer tot u herleidbaar zijn.