Docenten en consulenten

Docenten

Annemieke Brouwer

Momenteel werk ik al ruim een kwart eeuw in de thuiszorg, als gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Tevens ben ik lid van het medisch-technisch handelen team van de thuiszorg. In deze hoedanigheid heb ik dagelijks te maken met palliatieve zorg, pijnbestrijding en palliatieve sedaties en ook de misstanden hierin. Mensen denken met hun arts afspraken te hebben gemaakt rondom het levenseinde en op het moment suprême staan ze soms in de kou.
Ik ben docent, onder andere op de opleidingen van het netwerk palliatieve zorg, en consulent palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland van het consultteam palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ook ben ik lid van de Verpleegkundige Adviesraad van de NVVE.

In 2012 kwam Expertisecentrum Euthanasie op mijn pad: een nieuwe uitdaging die, denk ik, prima bij mij past. Ik ben werkzaam in de ambulante teams en als consulent euthanasie. Het multidisciplinaire aspect van het werken in een team is naar mijn mening noodzakelijk om een goede, constante kwaliteit te kunnen blijven bieden en spreekt mij ook zeer aan. In deze vaak ingewikkelde trajecten is het meer dan wenselijk om met elkaar te kunnen sparren en een klankbord te hebben. Verder vind ik het belangrijk om kennis te kunnen overdragen aan collega’s die zich nog onvoldoende bekwaam achten in de vraagstukken rondom het levenseinde en met name euthanasie.

Ans Duteweert

Ik ben ongeveer veertig jaar werkzaam in de gezondheidszorg, zowel in het algemeen ziekenhuis als in de psychiatrie, op verschillende doelgroepen en in diverse functies. Sinds eind jaren negentig heb ik een uitdagende en plezierige baan op een opname- en behandelafdeling voor ouderen met complexe psychiatrische problematiek in Deventer. In mijn werk heb ik veel mensen zien lijden, in de breedste zin van het woord, waarbij ik mij ook vaak onmachtig heb gevoeld en toe ´moest´ kijken hoe mensen soms klem zaten in het leven van alledag en zich genoodzaakt voelden zelf het leven te beëindigen. Zich gehoord voelen bleek vaak een belangrijk item te zijn.

Het was dan ook een logische stap om voor Expertisecentrum Euthanasie te gaan werken, wat ik sinds de zomer van 2012 met veel plezier doe. Ik werk als ambulant verpleegkundige, als docent en als consulent. Als consulent euthanasie zet ik al mijn kennis en ervaring in om artsen te begeleiden, te adviseren en (praktisch) te ondersteunen op de voor de arts passende wijze. Ik ervaar mijn rol als consulent als een waardevolle en verdiepende aanvulling op mijn werk en heb groot respect en bewondering gekregen voor artsen die in de behandelrelatie met de patiënt het aandurven zelf een (complex) euthanasietraject op te pakken. Door onder andere mijn achtergrond in de psychiatrie begeleid ik ook regelmatig psychiaters.

Cisca Peters

In 1982 rondde ik mijn opleiding tot algemeen verpleegkundige af, waarna ik lange tijd op de afdeling neurochirurgie werkte. Ik volgde de opleiding voor docent verpleegkunde en heb vanaf 1987 een aantal jaren als docent buiten het Erasmus MC gewerkt. In 1990 ben ik opnieuw fulltime in het Erasmus MC aan het werk gegaan, aanvankelijk op de verpleegafdeling en vanaf 2005 op de polikliniek neurologie, als neuromusculair verpleegkundig consulent. Ik begeleid in het Erasmus MC patiënten die de onbehandelbare spierziekten ALS of PSMA hebben. Hier komt uiteraard ook vaak het gesprek op grenzen van het leven en moeilijke keuzes van wel of niet kiezen voor behandelingen. In 2007 heb ik de hbo-opleiding theologie afgerond en ben ik naast mijn werk als consulent ook geestelijk verzorger geworden. Momenteel werk ik op de polikliniek neurologie, voor Expertisecentrum Euthanasie en als pastor binnen de vrijzinnige kerken.

Mijn deskundigheid ligt vooral in de palliatieve zorg. Ik geef als zelfstandig ondernemer (www.zinvollezorg.nl) cursussen stervensbegeleiding aan onder meer thuiszorgmedewerkers. Ook verzorg ik lezingen ‘Als je niet meer beter wordt’ in de vrijzinnige kerken. Zowel in het Erasmus MC als in mijn rol als consulent euthanasie voor Expertisecentrum Euthanasie, ondersteun ik graag artsen in de communicatie bij slechtnieuwsgesprekken en in het onderzoeken van complexe euthanasieverzoeken.

Constance de Vries

Ik ben 32 jaar huisarts geweest in Munstergeleen, in een praktijk met twee andere collega’s. Ook was ik huisartsopleider bij de Universiteit van Maastricht. Nu ben ik nog actief als SCEN-arts en als arts bij Expertisecentrum Euthanasie. Het werken als SCEN-arts doe ik al vanaf het begin van de Euthanasiewet in 2002. Bij Expertisecentrum Euthanasie ben ik sinds de oprichting betrokken.

Mijn speciale belangstelling gaat uit naar euthanasie bij dementie en ik heb hier inmiddels veel ervaring mee, want praktisch alle dossiers van dementerenden die bij Expertisecentrum Euthanasie in behandeling worden genomen, gaan langs mijn bureau. In 2011 was ik voor het eerst betrokken bij de euthanasie van een wilsonbekwame dementerende. Kennis doorgeven over dit complexe onderwerp, waar veel discussie over is onder artsen en bij de patiënten en hun mantelzorgers, is voor mij een extra motivatie om mij in te zetten voor de nascholing van het Expertisecentrum Euthanasie.

Dominique Rijnja

Hoe kan een mens met zoveel passie bezig zijn met het levenseinde? Binnen mijn werk in de psychiatrie zag ik zelfgekozen levenseindes, die niet zelden op eenzame en gruwelijke wijze werden volbracht. Naar mijn mening is het goed dat er een mogelijkheid is om op een waardige manier te kunnen sterven, wanneer het echt niet meer lukt om op een waardige manier te leven. Dan is euthanasie een uitkomst. Mensen die hun levenseindevraag bij dokters voorleggen, stellen zich kwetsbaar op. Deze vraag recht doen is belangrijk, maar dat vraagt tegelijk nogal wat van de dokter die dit verzoek voorgelegd krijgt.

Sinds 2014 ben ik eerst als verpleegkundige, later als trainer en consulent euthanasie verbonden aan Expertisecentrum Euthanasie. Als consulent euthanasie bied ik steun aan de arts die een euthanasieverzoek in eigen praktijk krijgt. Steun bij het onderzoeken óf dit verzoek past binnen de kaders van de wet én binnen de eigen kaders. Want ook dat moet (gaan) matchen. Een luisterend oor, een lastige vraag en hulp bij het beantwoorden daarvan horen daarbij. Als de arts tenslotte het antwoord op de euthanasievraag heeft dat recht doet aan de patiënt én hem- of haarzelf, ben ik tevreden.

Ellen Rentema

Als verpleegkundige ben ik de afgelopen 25 jaar vooral werkzaam geweest als indicatieadviseur, als directeur van een particulier thuiszorgbureau en als coördinator en later hoofd van het adviescentrum van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Hier heb ik in een werkgroep meegewerkt aan de opstart van de Levenseindekliniek, later Expertisecentrum Euthanasie. Ik wilde daarna erg graag betrokken blijven bij Expertisecentrum Euthanasie, omdat ik daar weer in het contact met patiënten en artsen actief en praktisch kon bijdragen aan het ‘uit de kou halen’ van mensen die een valide euthanasieverzoek hadden maar geen gehoor kregen.

Ik werk als verpleegkundige in een ambulant team en als consulent euthanasie. Ik heb huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zinvol bij kunnen staan bij hun eerste euthanasie, bij complexe euthanasievragen en bij onvoldoende kennis. Onlangs ontving ik van een in euthanasie ervaren huisarts, die mijn hulp vroeg bij een complexe casus, de volgende reactie: ‘De toetsingscommissie complimenteerde mij met de verslaglegging en begeleiding. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Jij heel hartelijk bedankt voor de ondersteuning’. Daar doe ik het voor: mijn kennis en ervaring delen als een euthanasieverzoek voor een arts alleen te ingewikkeld wordt. Sparren, richtlijnen en verslaglegging bespreken en een team vormen, dichtbij of zelfs per telefoon en/of mail. Het werkt.

Gerty Casteelen

Kit Vanmechelen

Rik Haarmans

Ik ben geboren in 1951 te Venlo, getogen in Tilburg, heb gestudeerd in Nijmegen en gedurende 25 jaar gewerkt in Rotterdam als huisarts. Daarnaast ben ik sinds 12 jaar SCEN-arts. Vanaf 2013 werk ik als consultarts voor Expertisecentrum Euthanasie.
Als docent wil ik collega’s informeren over en leren welke mogelijkheden de huidige Euthanasiewet hen biedt om aan hun patiënten een juiste en verantwoorde hulp te geven om hun laatste wens vervuld te krijgen.

Persoonlijk heb ik als huisarts deze intensieve en ook wel tijdrovende begeleiding van een patiënt in zijn of haar euthanasietraject vooral als zeer bevredigend en stimulerend ervaren. Ik heb dit altijd als een belangrijk deel van mijn taak als hulpverlener gezien. Ook nu nog, vanuit mijn werk voor Expertisecentrum Euthanasie, blijf ik veel motivatie putten uit de intense en diepgaande contacten in de laatste levensfase van mensen. Mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden ervaren en de dappere en vaak moeizame weg kiezen naar euthanasie.

Nog niet bekend

Simon van Hemsbergen

Trees Nellen

Sinds 2014 werk ik bij Expertisecentrum Euthanasie. Pas daar heb ik mijn eerste euthanasie uitgevoerd. Voorheen heb ik als specialist ouderengeneeskunde in het verpleeghuis nooit een euthanasieverzoek gehad. Dat was toen een opluchting voor me, want het leek me erg ingewikkeld. Achteraf denk ik dat ik toen mogelijk patiënten tekort gedaan heb door er niet open voor te staan.

Ik heb lang als basisarts in de psychiatrie gewerkt en later als arts bij Geriant (diagnostiek en casemanagement bij dementie). Dat helpt me nu bij het onderzoeken van ingewikkelde vraagstukken bij Expertisecentrum Euthanasie. Daarnaast werk ik als SCEN-arts. Ik zet mijn huidige kennis en ervaring graag in om dokters die nog weinig ervaring hebben met euthanasie praktische handvatten te geven om van de koudwatervrees af te komen.

Willeke Stadtman

Sinds eind 2014 ben ik als arts werkzaam voor Expertisecentrum Euthanasie. In een ‘eerder’ leven werkte ik ruim dertig jaar in de gezondheidszorg, eerst als arts (onder meer als verpleeghuisarts), later als bestuurder. Na mijn vroegpensioen in maart 2011 schreef ik drie boeken: een bundel columns over dagelijkse ongemakken, opmerkelijke verschijnselen en klein leed met de opwekkende titel ‘Hopeloos, maar niet ernstig’. In maart 2016 verscheen ‘Op voet van oorlog’, een familiegeschiedenis en in oktober van dat jaar ‘Slotakkoord. 15 misverstanden over euthanasie en hulp bij zelfdoding’.

Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en vier kleinkinderen, een hond (een Roemeense kliko) en een kater die poes heet. Ik heb ruime ervaring met het geven van lezingen en doceren. Ik vind het belangrijk om mijn kennis en ervaringen over euthanasie te delen met anderen; dat doe ik graag en met veel plezier.

Willem Spiers

Sinds medio 2012, vrijwel vanaf het prille begin, ben ik als arts verbonden aan Expertisecentrum Euthanasie. Het werk dat ik doe, schenkt mij veel voldoening, ook nu ik sinds eind 2015 met pensioen ben. Na een lange loopbaan als huisarts, inspecteur, manager, verpleeghuisarts, palliatief consulent en opleider, wil ik graag mijn ervaring en kennis delen met andere collega’s.

Een euthanasieverzoek is vaak moeilijk, maar ook zo belangrijk en voldoening schenkend. Het gaat erom de patiënt (doorgaans in nood) vrij en in alle rust aan te horen en te bevragen over wat hem of haar ertoe brengt dit verzoek voor te leggen aan de dokter. Daarna volgt het onderzoek of dit verzoek medisch inhoudelijk en procedureel past binnen de kaders van de wet (WTL). En ook of dit past binnen de grenzen van wat een dokter hebben kan. Als dat zo is, kan het verzoek opgepakt worden om deskundig uit te voeren. Bij dit werk is het wenselijk om niet eenzaam en alleen te moeten werken. Een klankbord en een maatje zijn nodig in deze trajecten, zowel om te zorgen voor constante kwaliteit als om samen scherp te blijven.

Yvonne van Ingen

Ik ben opgeleid als specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Ik werk als zelfstandig specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Sinds de kaderopleiding maak ik mij hard voor goede levenseindezorg. Ik noem mezelf gids in geriatrie en levenseinde. Naast mijn werkzaamheden als arts voor ouderen en palliatieve patiënten thuis, ondersteun ik huisartsen en geef ik les. Dat doe ik vanuit Expertisecentrum Euthanasie, maar ook als palliatief consulent Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Vanuit IKNL ben ik ambassadeur PaTz (palliatieve thuiszorg) en betrokken bij MDO palliatieve zorg in het ziekenhuis. Verder ben ik SCEN-arts, SCEN-docent en spreker op symposia. Ik maak mij hard voor advance care planning in transmurale zorg (de patiënt moet geen last hebben van de eerste en tweede lijn). Ik organiseer scholing (intercollegiale toetsing) voor huisartsen. En ik geef met heel veel plezier lezingen voor ouderen, publiekslezingen over het tijdig bespreekbaar maken van het levenseinde. Ik ben met deze lezingen opgenomen als spreker bij de coalitie Van Betekenis tot het Einde. Verder ben ik ambassadeur van Ambulancewens. Wil je nog meer over mij weten? Kijk dan op mijn website: yvonnegvaningen.nl

Consulenten

Annemieke Brouwer

Momenteel werk ik al ruim een kwart eeuw in de thuiszorg, als gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Tevens ben ik lid van het medisch-technisch handelen team van de thuiszorg. In deze hoedanigheid heb ik dagelijks te maken met palliatieve zorg, pijnbestrijding en palliatieve sedaties en ook de misstanden hierin. Mensen denken met hun arts afspraken te hebben gemaakt rondom het levenseinde en op het moment suprême staan ze soms in de kou.
Ik ben docent, onder andere op de opleidingen van het netwerk palliatieve zorg, en consulent palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland van het consultteam palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ook ben ik lid van de Verpleegkundige Adviesraad van de NVVE.

In 2012 kwam Expertisecentrum Euthanasie op mijn pad: een nieuwe uitdaging die, denk ik, prima bij mij past. Ik ben werkzaam in de ambulante teams en als consulent euthanasie. Het multidisciplinaire aspect van het werken in een team is naar mijn mening noodzakelijk om een goede, constante kwaliteit te kunnen blijven bieden en spreekt mij ook zeer aan. In deze vaak ingewikkelde trajecten is het meer dan wenselijk om met elkaar te kunnen sparren en een klankbord te hebben. Verder vind ik het belangrijk om kennis te kunnen overdragen aan collega’s die zich nog onvoldoende bekwaam achten in de vraagstukken rondom het levenseinde en met name euthanasie.

Ans Duteweert

Ik ben ongeveer veertig jaar werkzaam in de gezondheidszorg, zowel in het algemeen ziekenhuis als in de psychiatrie, op verschillende doelgroepen en in diverse functies. Sinds eind jaren negentig heb ik een uitdagende en plezierige baan op een opname- en behandelafdeling voor ouderen met complexe psychiatrische problematiek in Deventer. In mijn werk heb ik veel mensen zien lijden, in de breedste zin van het woord, waarbij ik mij ook vaak onmachtig heb gevoeld en toe ´moest´ kijken hoe mensen soms klem zaten in het leven van alledag en zich genoodzaakt voelden zelf het leven te beëindigen. Zich gehoord voelen bleek vaak een belangrijk item te zijn.

Het was dan ook een logische stap om voor Expertisecentrum Euthanasie te gaan werken, wat ik sinds de zomer van 2012 met veel plezier doe. Ik werk als ambulant verpleegkundige, als docent en als consulent. Als consulent euthanasie zet ik al mijn kennis en ervaring in om artsen te begeleiden, te adviseren en (praktisch) te ondersteunen op de voor de arts passende wijze. Ik ervaar mijn rol als consulent als een waardevolle en verdiepende aanvulling op mijn werk en heb groot respect en bewondering gekregen voor artsen die in de behandelrelatie met de patiënt het aandurven zelf een (complex) euthanasietraject op te pakken. Door onder andere mijn achtergrond in de psychiatrie begeleid ik ook regelmatig psychiaters.

Dominique Rijnja

Hoe kan een mens met zoveel passie bezig zijn met het levenseinde? Binnen mijn werk in de psychiatrie zag ik zelfgekozen levenseindes, die niet zelden op eenzame en gruwelijke wijze werden volbracht. Naar mijn mening is het goed dat er een mogelijkheid is om op een waardige manier te kunnen sterven, wanneer het echt niet meer lukt om op een waardige manier te leven. Dan is euthanasie een uitkomst. Mensen die hun levenseindevraag bij dokters voorleggen, stellen zich kwetsbaar op. Deze vraag recht doen is belangrijk, maar dat vraagt tegelijk nogal wat van de dokter die dit verzoek voorgelegd krijgt.

Sinds 2014 ben ik eerst als verpleegkundige, later als trainer en consulent euthanasie verbonden aan Expertisecentrum Euthanasie. Als consulent euthanasie bied ik steun aan de arts die een euthanasieverzoek in eigen praktijk krijgt. Steun bij het onderzoeken óf dit verzoek past binnen de kaders van de wet én binnen de eigen kaders. Want ook dat moet (gaan) matchen. Een luisterend oor, een lastige vraag en hulp bij het beantwoorden daarvan horen daarbij. Als de arts tenslotte het antwoord op de euthanasievraag heeft dat recht doet aan de patiënt én hem- of haarzelf, ben ik tevreden.

Ellen Rentema

Als verpleegkundige ben ik de afgelopen 25 jaar vooral werkzaam geweest als indicatieadviseur, als directeur van een particulier thuiszorgbureau en als coördinator en later hoofd van het adviescentrum van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Hier heb ik in een werkgroep meegewerkt aan de opstart van de Levenseindekliniek, later Expertisecentrum Euthanasie. Ik wilde daarna erg graag betrokken blijven bij Expertisecentrum Euthanasie, omdat ik daar weer in het contact met patiënten en artsen actief en praktisch kon bijdragen aan het ‘uit de kou halen’ van mensen die een valide euthanasieverzoek hadden maar geen gehoor kregen.

Ik werk als verpleegkundige in een ambulant team en als consulent euthanasie. Ik heb huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zinvol bij kunnen staan bij hun eerste euthanasie, bij complexe euthanasievragen en bij onvoldoende kennis. Onlangs ontving ik van een in euthanasie ervaren huisarts, die mijn hulp vroeg bij een complexe casus, de volgende reactie: ‘De toetsingscommissie complimenteerde mij met de verslaglegging en begeleiding. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Jij heel hartelijk bedankt voor de ondersteuning’. Daar doe ik het voor: mijn kennis en ervaring delen als een euthanasieverzoek voor een arts alleen te ingewikkeld wordt. Sparren, richtlijnen en verslaglegging bespreken en een team vormen, dichtbij of zelfs per telefoon en/of mail. Het werkt.

Gerard Baltus

Als verpleegkundige heb ik mij, na een decennium in het ziekenhuis gewerkt te hebben, bekwaamd in de zorgcoördinatie. Vanuit de GGD heb ik eerst voor gezinnen gewerkt met ouder(s) met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. Later voor zorgwekkende zorgmijders en in overlastsituaties. In diezelfde periode was ik actief als consulent bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Consulenten van de NVVE informeren en ondersteunen leden over levenseindevraagstukken. Eigen regie, zelfbeschikking en een waardig, vrijwillig levenseinde met respect voor alle betrokkenen is hierbij het leidmotief. Sinds juni 2016 werk ik als coördinator van het adviescentrum van de NVVE. De levenseindeproblematiek is derhalve mijn corebusiness geworden.

Vanuit mijn betrokkenheid bij de NVVE ben ik vanaf dag één (01-03-2012) als verpleegkundige werkzaam bij Expertisecentrum Euthanasie, toen nog de Levenseindekliniek. Expertisecentrum Euthanasie voldoet aan een duidelijke behoefte. Ik ben er trots op hieraan mijn bijdrage te kunnen leveren. Het is mijns inziens een mooi initiatief van Expertisecentrum Euthanasie om (huis)artsen de gelegenheid te bieden in een euthanasietraject samen op te trekken met een consulent van onze organisatie. Het lijkt mij sowieso wenselijk als arts om in een dergelijk traject met iemand in een team te kunnen samenwerken. Als consulenten zijn we beschikbaar om u hierin te ondersteunen en te adviseren. We passen ons aan uw hulpvraag aan.

Jannie Wijsman

Mijn naam is Jannie Wijsman, ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en sinds enkele jaren werkzaam bij Expertisecentrum Euthanasie in een ambulant team en als consulent. Als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige heb ik jarenlang met veel plezier bij verschillende ambulante GGZ-instellingen gewerkt.

Naast mijn werk voor Expertisecentrum Euthanasie ben ik werkzaam als freelance HBO-docent en geef ik super- en begeleide intervisie in de eerste- en tweede lijn gezondheidszorg. De functie van consulent zie ik als een aanvulling op mijn huidige werk bij Expertisecentrum Euthanasie en het is voor mij een uitdaging om maatwerk te leveren en aan te sluiten bij de vraag van de consultvrager.

Jeannine Salvino

Ik ben sinds 2015 werkzaam als consulent euthanasie. Van oorsprong ben ik psychiatrisch verpleegkundige en ik ben al praktisch vanaf het begin bij Expertisecentrum Euthanasie betrokken. In de eerste jaren heb ik heel intensief met verschillende artsen van Expertisecentrum Euthanasie samengewerkt en veel ervaring en kennis opgedaan met het onderzoeken van een euthanasiewens. Deze ervaring kan ik nu in coachingstrajecten voor artsen inzetten.

Ik ontmoet artsen die redelijk en weinig ervaring hebben met euthanasie. Ik ben het meest werkzaam in Brabant en Limburg, afhankelijk van waar de vraag is en welke expertise nodig is. Mijn ondersteuning varieert van een half uur tot twintig uur, net waar de behoefte ligt. De ene arts geeft na een telefoongesprek van een half uur en het toesturen van informatie aan dat hij verder kan. Een ander vindt een zaak te complex en wil liever dat ik in het traject meeloop.

Vanuit mijn achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige, kan ik tevens adviseren als er een euthanasieverzoek is met als grondslag psychisch lijden. Regelmatig krijg ik van artsen die ik coach te horen hoezeer zij zich voeden aan mijn manier van gesprekken voeren met de patiënt. Vanuit Expertisecentrum Euthanasie zijn we hier helemaal aan gewend. Het is mooi om zo samen, arts en consulent, de patiënt te kunnen helpen. Dat maakt mijn werk zo dankbaar om te doen.

Nog niet bekend