X

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 15.000 concrete verzoeken om euthanasie gedaan. Ruim een derde van deze verzoeken wordt gehonoreerd. Een derde van de mensen die een verzoek doet, overlijdt voordat het verzoek om levensbeëindiging kon worden ingewilligd. De overige verzoeken worden niet ingewilligd omdat de arts meent dat er niet aan de wettelijke zorgvuldigheidscriteria is voldaan of omdat de arts om principiële- of andere redenen weigert de levensbeëindiging uit te voeren. 
Aangezien er geen wettelijke plicht is om door te verwijzen naar een arts die niet principieel tegen euthanasie is, blijven er mensen met een gegrond euthanasieverzoek in de kou staan. Dit geldt zowel voor mensen met een lichamelijke ziekte, als voor chronisch psychiatrische patiënten en mensen die in de beginfase van dementie verkeren. Om tot een oplossing te komen voor deze verschillende categorieën patiënten is op initiatief van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, op 1 maart 2012 de Levenseindekliniek gestart. 

Missie
Het doel van de Levenseindekliniek is om mensen met een actueel euthanasieverzoek dat aan de wettelijke zorgvuldigheidscriteria voldoet, een vangnet te bieden als ze geen gehoor vinden bij hun eigen arts. Daarbij richt de Levenseindekliniek zich primair op complexe euthanasieverzoeken, waarbij de hulpvrager meestal niet in een terminaal stadium verkeert.

Na een eerste screening bezoekt een team van een arts en een verpleegkundige de aanvrager thuis om het verzoek verder zorgvuldig te onderzoeken en een relatie op te bouwen. Als aan de criteria van de Euthanasiewet wordt voldaan zal de euthanasie ook thuis gegeven worden, of op een andere door de aanvrager aangegeven plek.