X

Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding ontwikkeld door KNMG & KNMP

De richtlijn geeft artsen en apothekers advies over een in de praktijk goed toepasbare, effectieve en veilige uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Andere middelen, doseringen en/of methoden kunnen onder omstandigheden ook in een zorgvuldige uitvoering resulteren, behoudens een aantal niet te gebruiken middelen, doseringen en methoden die nadrukkelijk worden genoemd. Immers, omstandigheden in individuele situaties, kunnen het wenselijk en/of noodzakelijk maken af te wijken van deze richtlijn. Handelen in afwijking van de richtlijn vraagt wel argumentatie en documentatie. De richtlijn doet geen uitspraken over het besluitvormingsproces voorafgaand aan de uitvoering of over andere manieren om het lijden van patiënten te verminderen.
De richtlijn beschrijft de situatie vanaf het moment dat de arts een verzoek tot aflevering van euthanatica bij de apotheker doet tot en met de komst van de lijkschouwer.
Verder geeft de richtlijn achtergrondinformatie over de te gebruiken methoden en middelen.

 

KNMG - KNMP: Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

KNMG - KNMP: Richtlijn uitvoering euthanasie - printvriendelijk

KNMG - KNMP - Samenvatting Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

KNMG - KNMP: Guidelines for the Practice of Euthanasia and Physician-Assisted Suicide

KNMG - KNMP: Guidelines for the Practice of Euthanasia and Physician-Assisted Suicide - printerfriendly

 

Bijlagen

KNMG - KNMP: Richtlijn uitvoering euthanasie - Bijlage A (werkinstructie) - Thiopental als coma inductor - injectie per spuit

KNMG - KNMP: Richtlijn uitvoering euthanasie - Bijlage B (werkinstructie) - Thiopental als coma inductor - elastomeerpomp

KNMG - KNMP: Richtlijn uitvoering euthanasie - Bijlage C (werkinstructie) - Thiopental als coma inductor - infuus

KNMG - KNMP: Richtlijn uitvoering euthanasie - Bijlage D (werkinstructie) - Propofol als coma inductor- injectie per spuit

KNMG - KNMP: Richtlijn uitvoering euthanasie - Bijlage E (werkinstructie) - Propofol als coma inductor - infuus

KNMG - KNMP: Richtlijn uitvoering euthanasie - Bijlage F (werkinstructie) - Orale inname van een barbituraatdrank

 

Richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn 

Artsen menen vaak dat patiënten met een verlaagd bewustzijn niet lijden en dat euthanasie daarom niet mogelijk is. Maar in sommige situaties mag dit wel. De KNMG heeft, op verzoek van het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een richtlijn opgesteld over euthanasie bij een verlaagd bewustzijn. Deze richtlijn brengt geen verruiming van de wet, maar heeft tot doel artsen houvast te bieden in deze moeilijke situatie. Het College heeft aangegeven dat als artsen handelen volgens deze richtlijn, er in beginsel geen reden is voor strafrechtelijk optreden.

Download de KNMG richtlijn 'Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn' >

 

Richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis

De ‘Richtlijn 'Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis' behandelt de relevante aspecten van de beoordeling en het hanteren van de vraag om hulp bij zelfdoding van patiënten met een psychiatrische stoornis. Het biedt de arts een handreiking om daarbij tot een zorgvuldige afweging te komen. De richtlijn kan ook gebruikt worden om de eigen opvattingen over hulp bij zelfdoding tijdig met de patiënt te bespreken.

Download de NVVP richtlijn 'Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis'

 

Richtlijn orgaandonatie na euthanasie

Sinds 2012 doneerden 28 mensen in Nederland hun organen na euthanasie. Om hierover meer duidelijkheid te creëren voor patiënten en zorgprofessionals heeft een werkgroep van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), op verzoek van minister Schippers, een richtlijn ontwikkeld. In de richtlijn is een stappenplan opgenomen voor huisartsen – die eerste aanspreekpunt zijn voor de patiënt – en andere betrokken artsen en zorgprofessionals. Volgens de NTS vereist de wens van de euthanasiepatiënt om orgaandonor te worden, grote zorgvuldigheid voor een ethisch verantwoorde invulling, waarbij het belang van de patiënt vooropstaat.  Zo moet het verzoek vanuit de patiënt komen en mogen artsen of andere professionals hier nooit uit zichzelf om vragen. De patiënt mag zich nooit onder druk voelen staan mee te (blijven) werken. Ook moet duidelijk zijn wat zijn wens met zich meebrengt, zoals extra onderzoeken en een ziekenhuisopname voor de euthanasie. De richtlijn biedt onderbouwde adviezen vanuit gedragen ethische perspectieven van de belanghebbenden, en voorziet ook in praktische adviezen en stappenplannen. 

Download de NTS richtlijn orgaandonatie na euthanasie