X

Begin 2015 is de Stichting Levenseindekliniek van start gegaan met het project consulent euthanasie. Niet om het euthanasieverzoek over te nemen zoals dat gebeurt met onze ambulante teams, maar juist om er zorg voor te dragen dat het euthanasieverzoek binnen de vaste behandelrelatie van arts en patiënt kan blijven. De consulent euthanasie heeft een dusdanige expertise op het gebied van euthanasie, dat hij/zij in staat is de arts te ondersteunen en te begeleiden tijdens het volledige euthanasietraject. De euthanasieverzoeken die om die redenen voorheen door de Levenseindekliniek werden afgehandeld, kunnen nu met een professionele ondersteuning bij de behandelende arts blijven.

Het team consulenten bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen die reeds langere tijd in dienst zijn van de Levenseindekliniek. Allen hebben ruime ervaring met euthanasie en kennis van de palliatieve en terminale zorg. Tevens hebben zij een opleiding gevolgd in onder meer coaching en psychosociale begeleiding. Voorbeelden waarbij een beroep kan worden gedaan op de consulent euthanasie: 

• geen of weinig ervaring met euthanasieverzoeken 

• twijfel over de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt 

• vragen over dossiervorming en verslaglegging (richting GGD en RTE)

• twijfel of aan de zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan 

• het euthanasieverzoek is complex 

• het euthanasieverzoek is emotioneel belastend 

• de euthanasievraag is nog te vroeg 

• ervaren van druk om euthanasie uit te voeren 

De consulent euthanasie begeleidt de arts op maat zodat deze zelfstandig of in teamopzet het euthanasietraject met de patiënt kan doorlopen. Op maat begeleiden betekent dat de hulpvraag kan variëren van een eenmalig telefonisch consult tot begeleiding gedurende het gehele euthanasietraject. Ook kan de consulent scholing verzorgen binnen een (huis)artsengroep. De consulenten adviseren, ondersteunen en begeleiden, maar laten de euthanasie over aan de arts. Mocht u wel het euthanasietraject met de patiënt willen doorlopen maar u wilt of kunt zelf de euthanasie niet verlenen, dan kunt u een beroep doen op een arts verbonden aan de Levenseindekliniek die u dan als consulent zal bijstaan.