X

Voltooid leven  en stapeling van ouderdomsaandoeningen

(Dit onderdeel is op dit moment aan verandering onderhevig gezien de politieke ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel "Hulp bij zelfdoding bij mensen met een voltooid leven".)

Aandachtspunt:
  • Medische grondslag
  • Stapeling van ouderdomsaandoeningen

Over de “klaar met leven” problematiek is al een aantal jaren een maatschappelijke discussie gaande. Uit de jurisprudentie en de wetsgeschiedenis is vereist dat het ondraaglijk lijden van de patiënt een medische grondslag heeft. Stapeling van ouderdomsklachten kan daarbij ook leiden tot ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er hoeft geen sprake te zijn van één grote ernstige medische aandoening.

Naar aanleiding van het brede maatschappelijk debat over voltooid leven is een adviescommissie ingesteld met Paul Schnabel als voorzitter. Kern van de opdracht was de vraag hoe op een verantwoorde wijze invulling kan worden gegeven aan de wens van een toenemende groep Nederlanders om meer zelfbeschikkingsrecht bij voltooid leven. 
De adviescommissie heeft op verzoek van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en van Veiligheid & Justitie een breed advies uitgebracht over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Verruiming van de euthanasiewet is wat de commissie betreft onwenselijk en niet nodig. Veel van de mensen met een ‘voltooid leven’-wens (ook wel aangeduid met lijden aan het leven of ‘klaar met leven’) hebben een opeenstapeling van ouderdomsklachten met een medische grondslag die zorgt voor een ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Voor de zeer kleine groep mensen met een actuele doodswens zonder dat er een medische grondslag is, ziet de commissie geen aanleiding de wet te wijzigen.